انتقادات و پیشنهادات

"(ضروری)" indicates required fields

نام(ضروری)
آدرس(ضروری)

کیفیت

1. کیفیت محصولات آذر اتصال
2. تنوع محصولات آذر اتصال

واحد فروش

1. میزان دقت و سرعت عمل در دریافت و ثبت سفارشات
2. نحوه برخورد پرسنل فروش
3. میزان دقت و سرعت عمل در ثبت و ارسال پیش فاکتور
4. میزان تطابق فاکتور و بار ارسال شده
5. انعطاف پذیری در مورد خواسته های مشتری
6. سرعت عمل در ثبت و ارسال به موقع فاکتورها

ارسال و بارگیری

1. رضایت از موجودی محصولات سفارش داده شده
2. رضایتمندی بابت هماهنگی های لازم جهت ارسال بار
3. رضایتمندی بابت زمان بندی تعیین شده از طرف واحد برنامه ریزی ارسال سفارشات
4. رضایت از مدت زمان بارگیری

واحد مالی

1. نحوه برخورد پرسنل واحد مالی
2. کیفیت پیگیری و سرعت عمل امور مالی در خصوص تایید حواله های فروش
3. نحوه پیگیری مطالبات و کنترل صورت حساب با نمایندگان