لوله های تولیدی شرکت امین اتصال​

لوله های شرکت آذر اتصال
ردیفشرحفشاراینچوزن
11.9 × 32معمولی11.5
22.4 × 32نیمه قوی11.9
31.9 × 40معمولی4 / 1.12.1
42.4 × 40نیمه قوی4 / 1.12.9
51.6 × 50معمولی2 / 1.12.4
62.4 × 50نیمه قوی2 / 1.12.9
71.5 × 63معمولی23.1
83 × 63نیمه قوی24.8
94.7 × 63قوی27.2
101.5 × 75معمولی2 / 2.13.6
112.3 × 75نیمه قوی2 / 2.14.4
121.8 × 90معمولی34.3
132.8 × 90نیمه قوی36.3
144.3 × 90قوی39.7
152.2 × 110معمولی46.4
163.2 × 110نیمه قوی49.1
174.2 × 110قوی414.4
ردیفشرحفشاراینچوزن
182.5 × 125معمولی58.2
193.2 × 125نیمه قوی510.7
204.8 × 125قوی518.5
213.2 × 160معمولی613.3
224 × 160نیمه قوی617.2
234.7 × 160نیمه قوی619
246.2 × 160قوی630.2
253.9 × 200معمولی820.5
264.9 × 200نیمه قوی829.7
277.7 × 200قوی847
286.6 × 225قوی960
294.9 × 250معمولی1031.2
306.2 × 250نیمه قوی1045.9
317.7 × 250قوی1063.5
326.2 × 315معمولی1249.8
337.7 × 315نیمه قوی1262
349.2 × 315قوی1272.9