نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

لوله پلیکا فاضلابی سایز 9.2*315، لوله فاضلابی پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال
12
9.2*315
77.4
5,108,400 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
12
9.2*315
77.4
5,108,400 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 7.7*315، لوله فاضلابی پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال
4,356,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
4,356,000 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 6.2*315، لوله فضلابی پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال
3,498,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
3,498,000 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 6.2*250، لوله فاضلابی پی وی سی 10 اینچ آذر اتصال
2,824,800 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
2,824,800 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 4.9*250، لوله فاضلابی پی وی سی 10 اینچ آذر اتصال
2,178,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
2,178,000 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 4.9*200، لوله فاضلابی پی وی سی 8 اینچ آذر اتصال
1,755,600 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
1,755,600 تومان

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

لوله پلیکا آبرسانی سایز 7.7*250، لوله آبرسانی پی وی سی 10 اینچ آذر اتصال
10
7.7*250
8
50
3,300,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
10
7.7*250
8
50
3,300,000 تومان
لوله پلیکا آبرسانی سایز 7.7*200، لوله آبرسانی پی وی سی 8 اینچ آذر اتصال
8
7.7*200
10
40.5
2,673,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
8
7.7*200
10
40.5
2,673,000 تومان
لوله پلیکا آبرسانی سایز 6.2*160، لوله آبرسانی پی وی سی 6 اینچ آذر اتصال
6
6.2*160
10
26.6
1,755,600 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
6
6.2*160
10
26.6
1,755,600 تومان
لوله پلیکا آبرسانی سایز 4.8*125، لوله آبرسانی پی وی سی 5 اینچ آذر اتصال
5
4.8*125
10
16
1,056,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
5
4.8*125
10
16
1,056,000 تومان
لوله پلیکا آبرسانی سایز 4.2*110، لوله آبرسانی پی وی سی 4 اینچ آذر اتصال
4
4.2*110
10
12.3
811,800 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
4
4.2*110
10
12.3
811,800 تومان
لوله پلیکا آبرسانی سایز 2.7*110، لوله آبرسانی پی وی سی 4 اینچ آذر اتصال
4
2.7*110
6
8.5
558,400 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
4
2.7*110
6
8.5
558,400 تومان

لوله های ناودانی

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

لوله پلیکا ناودانی سایز 2.5*125، لوله ناودانی پی وی سی 5 اینچ آذر اتصال
5
2.5*125
R
8.2
541,200 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
5
2.5*125
R
8.2
541,200 تومان
لوله پلیکا ناودانی سایز 2.2*110، لوله ناودانی پی وی سی 4 اینچ آذر اتصال
4
2.2*110
R
6.4
422,400 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
4
2.2*110
R
6.4
422,400 تومان
لوله پلیکا ناودانی سایز 1.8*90، لوله ناودانی پی وی سی 3 اینچ آذر اتصال
3
1.8*90
R
4.3
283,800 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
3
1.8*90
R
4.3
283,800 تومان
لوله پلیکا ناودانی سایز 1.5*63، لوله ناودانی 2 اینچ آذر اتصال
2
1.5*63
R
3.1
204,600 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
2
1.5*63
R
3.1
204,600 تومان

لوله های استخری

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

متراژ

تعداد در بسته

قیمت

لوله پلیکا استخری سایز 6.6*110، لوله استخری پی وی سی 4 اینچ برند آذر اتصال
1,312,500 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
1,312,500 تومان
لوله استخری سایز 6.7*90، لوله پلیکا استخری 3 اینچ آذر اتصال
1,080,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
1,080,000 تومان
لوله پلیکا استخری سایز 5.6*75، لوله استخری پی وی سی 2.1/2 اینچ آذر اتصال
847,500 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
847,500 تومان
لوله پلیکا استخری سایز 4.7*63، لوله پی وی سی استخری 2 اینچ آذر اتصال
536,200 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
536,200 تومان
لوله پلیکا استخری سایز 3.7*50، لوله استخری پی وی سی 1.1/2 اینچ آذر اتصال
352,500 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
352,500 تومان
لوله پلیکا استخری سایز 3*40، لوله استخری پی وی سی 1.1/4 اینچ آذر اتصال
235,500 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
235,500 تومان

لوله های برقی

نام محصول

سایز و ضخامت

تعداد در بسته

متراژ

قیمت

هیچ داده ای یافت نشد

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

زانو 90 درجه سایز 75، اتصالات زانو 90 سایز 75 برند آذر اتصال
16,690 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
16,690 تومان
زانو 45 درجه فشارقوی سایز 110، اتصالات زانو 45 فشارقوی 110 برند آذر اتصال
63,080 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
63,080 تومان
زانو پلیکا 90 درجه سایز 160 برند آذراتصال
91,400 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
91,400 تومان
زانو 90 درجه پلیکا سایز 125 برند آذراتصال
45,500 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
45,500 تومان
زانو 90 درجه پلیکا سایز 110 آذراتصال
33,980 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
33,980 تومان
زانو 90 درجه پلیکا سایز 90 برند آذراتصال
25,060 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
25,060 تومان

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

هیچ داده ای یافت نشد

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

بوشن دو سر کوپل ترمز دار سایز 90 آذراتصال
13,700 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
13,700 تومان
بوشن دو سرکوپل بدون ترمز سایز 125، اتصالات بوشن بدون ترمز 125 برند آذر اتصال
21,480 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
21,480 تومان
بوشن دو سرکوپل بدون ترمز سایز 110، اتصالات بوشن بدون ترمز 110 برند آذر اتصال
19,740 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت